اگر احساس افســردگی و تنهائــی میکنی و غمگینی...

مطمئن باش داروی درمانت فقط یک پیشی میتونه باشه .... برو یکی از این بچه گربه های یتیم را بردار بیار خونه سرپرستیش را قبول کن ببین چطور باعث میشه بیشتر غمهات را فراموش کنی ... یعنی دیگه سرت اینقدر گرم میشه که وقت نمیکنی به چیز دیگه ئی فکر کنی

 

/ 0 نظر / 32 بازدید